Służb Mundurowych

Medyków

Kierowców wykonujących transport drogowy

Członków obsady pociągu oraz innych pracowników niezbędnych do wykonywania usług przewozu w ramach transportu kolejowego

Pacjentów i ich opiekunów, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą

Zawodników, trenerów i członków sztabu szkoleniowego, korzystających z tych usług w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego

Zdających oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego

Pełnomocników procesowych, obrońców i pełnomocników stron, stron postępowania karnego, cywilnego i sądowo administracyjnego, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, biegłych oraz tłumaczy sądowych

Członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin,
a także innych osób będących posiadaczami paszportu dyplomatycznego w związku z wykonywaniem przez nich oficjalnych funkcji

Osób wykonujących czynności zawodowe w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego lub realizacji inwestycji dotyczących infrastruktury i sieci telekomunikacyjnych, w tym zapewnienia ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych, poza miejscem stałego zamieszkania

Pracowników podmiotów zapewniających ciągłość działania obiektów infrastruktury krytycznej systemu zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa

Pracowników przedsiębiorstw realizujących w Rzeczypospolitej Polskiej projekty inwestycyjne

Gości będących żołnierzami wojsk sojuszniczych, przebywających czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej

W zakresie działalności Domu Poselskiego dla osób uprawnionych do zakwaterowania

Osób świadczących usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy sprzętu i aparatury medycznej lub infrastruktury technicznej w związku
z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z tymi usługami

Pracowników obsługujących lotniska oraz ruch lotniczy, w związku z wykonywaniem zadań zawodowych

Osób bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie treści wykorzystywanych przez nadawców posiadających koncesję w związku
z wykonywaniem zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z przygotowaniem treści wykorzystywanych przez tych nadawców

Cudzoziemców niemogących kontynuować podróży do miejsca stałego zamieszkania lub pobytu

Pasażerów cywilnych statków powietrznych w przypadkach, w których pasażerowi przysługuje takie prawo

Mając na uwadze obecną sytuację warunki pobytu ustalane są indywidualnie z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa.